Class ContractUpdateObjectEvent

java.lang.Object
ru.bitel.bgbilling.kernel.event.common.Event
ru.bitel.bgbilling.kernel.event.common.QueueEvent
ru.bitel.bgbilling.kernel.event.events.ContractUpdateObjectEvent
All Implemented Interfaces:
Serializable

public class ContractUpdateObjectEvent extends ru.bitel.bgbilling.kernel.event.common.QueueEvent
Асинхронное событие - изменение объекта договора.
Вызывается после изменения названия либо периода объекта.
Унаследован от QueueEvent
See Also:
 • Field Summary

  Fields inherited from class ru.bitel.bgbilling.kernel.event.common.Event

  CONTRACT_GLOBAL, NO_MODULE, NO_PLUGIN
 • Constructor Summary

  Constructors
  Modifier
  Constructor
  Description
  protected
   
   
  Конструктор события.
 • Method Summary

  Modifier and Type
  Method
  Description
  Возвращает измененный объект договора

  Methods inherited from class ru.bitel.bgbilling.kernel.event.common.Event

  getContractId, getDestination, getGenerateTime, getMessageID, getModuleId, getPluginId, getSuperContractId, getTime, getTimestamp, getTypeId, getUserId, isLogFunctionProcess, prepareMessage, serializeAsObject, setLogFunctionProcess, setMessageID, toString, toString

  Methods inherited from class java.lang.Object

  clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, wait, wait, wait
 • Constructor Details

  • ContractUpdateObjectEvent

   protected ContractUpdateObjectEvent()
  • ContractUpdateObjectEvent

   public ContractUpdateObjectEvent(int userId, ContractObject obj)
   Конструктор события.
   Parameters:
   userId - - id пользователя, сгенерировавшего событие
   obj - - измененный объект договора
 • Method Details

  • getContractObject

   public ContractObject getContractObject()
   Возвращает измененный объект договора
   Returns:
   Payment obj - объект договора