Class GetAdditionalWebActionListEvent

java.lang.Object
ru.bitel.bgbilling.kernel.event.common.Event
ru.bitel.bgbilling.kernel.event.common.QueueEvent
ru.bitel.bgbilling.kernel.event.common.LocalEvent
ru.bitel.bgbilling.kernel.event.events.GetAdditionalActionListEvent
ru.bitel.bgbilling.kernel.event.events.GetAdditionalWebActionListEvent
All Implemented Interfaces:
Serializable, ErrorReturnableEvent

public class GetAdditionalWebActionListEvent extends GetAdditionalActionListEvent
Синхронное событие - Получение списка доп. действия для Web статистики.
Создание списка доп. действий, доступных к вызову со страницы Web-статистики пользователя.
Расширяет событие GetAdditionalActionListEvent.
See Also:
 • Field Summary

  Fields inherited from class ru.bitel.bgbilling.kernel.event.common.Event

  CONTRACT_GLOBAL, NO_MODULE, NO_PLUGIN
 • Constructor Summary

  Constructors
  Modifier
  Constructor
  Description
  protected
   
   
  GetAdditionalWebActionListEvent(int contractId, jakarta.servlet.http.HttpServletRequest request)
  Конструктор события.
  Создается с кодом пользователя Web-статистики
 • Method Summary

  Modifier and Type
  Method
  Description
   
  jakarta.servlet.http.HttpServletRequest
   
  void
   
  void
  setRequest(jakarta.servlet.http.HttpServletRequest request)
   

  Methods inherited from class ru.bitel.bgbilling.kernel.event.events.GetAdditionalActionListEvent

  actionAllowed, addAction, addAction, getActionList, getActionListWithDescription

  Methods inherited from class ru.bitel.bgbilling.kernel.event.common.LocalEvent

  getError, setError

  Methods inherited from class ru.bitel.bgbilling.kernel.event.common.Event

  getContractId, getDestination, getGenerateTime, getMessageID, getModuleId, getPluginId, getSource, getSuperContractId, getTime, getTimestamp, getTypeId, getUserId, isLogFunctionProcess, prepareMessage, serializeAsObject, setLogFunctionProcess, setMessageID, setSource, toString, toString

  Methods inherited from class java.lang.Object

  clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, wait, wait, wait
 • Constructor Details

  • GetAdditionalWebActionListEvent

   protected GetAdditionalWebActionListEvent()
  • GetAdditionalWebActionListEvent

   public GetAdditionalWebActionListEvent(int contractId, jakarta.servlet.http.HttpServletRequest request)
   Конструктор события.
   Создается с кодом пользователя Web-статистики
   Parameters:
   contractId - - id договора
   See Also:
 • Method Details

  • getRequest

   public jakarta.servlet.http.HttpServletRequest getRequest()
  • setRequest

   public void setRequest(jakarta.servlet.http.HttpServletRequest request)
  • getParams

   public ParameterMap getParams()
  • setParams

   public void setParams(ParameterMap params)