Class SnmpFlowRecord.SnmpFlowOutput

Enclosing class:
SnmpFlowRecord

public static class SnmpFlowRecord.SnmpFlowOutput extends SnmpFlowRecord